Heidi Glørstad Nielsen

Konstituert daglig leder

 

 

 

 

 

 

Silje Paulsen

Prosjektleder

 

 

 

 

 

 

Arvid Ervik

Prosjektleder og rådgiver

 

TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE skal være nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i egen region, samt knytte seg opp mot kompetansemiljø i andre deler av landet

 

Mål

Næringshagen skal være nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i egen region, samt knytte seg opp mot kompetansemiljø i andre deler av landet.

Formål og arbeidsmetode

Trøndersk Kystkompetanse as (TKK) er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for og i bedrifter på Hitra, Frøya og Snillfjord. Arbeidet har både et bedriftsrettet perspektiv og skal bidra til levedyktige bedrifter, og et samfunnsøkonomisk perspektiv gjennom å skulle bidra til økt regional verdiskaping og bosetting.

Vårt arbeid skal bidra til økonomisk merverdi for de bedriftene vi arbeider med, og at det skapes flere arbeidsplasser i regionen.

I næringshagen er vi opptatt av nyskaping, utvikling og vekst. Vi arbeider med det bedriftene har behov for. Det er bedriftene i næringshagen som setter dagsorden for hva vi skal være opptatt av.

TKK er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet. Programmet er et distriktspolitisk virke-middel fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene, og skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. SIVA er nasjonal operatør for programmet.

Næringshagen tilbyr bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, prosjekt-beskrivelser, organisering av utviklingsaktiviteter, og prosessledelse. Våre bedriftsrådgivere kan også følge selskapet tett over en gitt periode. Vi kobler gjerne bedrifter opp mot andre relevante støttespillere. Dette kan være å koble til fagmiljø, videregående skole, ressurssenter, forskningsmiljø, investeringsmiljø, offentlig virkemiddelapparat eller å koble ulike bedrifter sammen som partnere.

Næringshagen har et stort nettverk av bedrifter, kompetansemiljø, forsknings- og utviklingsmiljøer, og hele det offentlige virkemiddelapparatet. Vi er en del av SIVAs nettverk i hele Norge, og samarbeider også bredt og tett med en mengde ulike aktører; offentlige og private, bedrifter og organisasjoner. Dette innebærer for eksempel aktører som Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og fylkeskommunen.
Næringshagen kan også hjelpe deg hvis du skal søke om etablererstøtte eller midler til utviklingsprosjekter.

Tjenester til målbedriftene

Som målbedrift i næringshagen blir bedriften en del av, og får tilgang til, hele det nettverket og de ressurs-ene næringshagen til en hver tid har tilgjengelig. I tillegg tilbyr TKK følgende tjenester og fordeler eksklusivt til næringshagebedriftene:

Kostnadsfri bistand til søknad om innovasjonsmidler
TKK tilbyr inntil 10 timer per år i kostnadsfri rådgivning og veiledning ved søknad om innovasjonsmidler. Dette kan være f.eks SkatteFUNN, søknader til Innovasjon Norge, interkommunalt næringsfond. osv. Eventuelt behov for bistand utover 10 timer faktureres med 50 % av ordinær timepris eller etter avtale.
TKK er lokal førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og vil kunne bistå målbedriftene i kobling opp mot Innovasjon Norge, og i forberedelser til søknader eller presentasjoner til Innovasjon Norge.

  • Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning
  • TKK tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, prosjektbeskrivelser, organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter, og prosessledelse. Våre bedriftsrådgivere kan også følge selskapet tett over en gitt periode. Enten det er i forbindelse med en oppstartfase, et utviklingsprosjekt eller en omfattende endringsprosess.

Målbedrifter tilbys disse tjenestene opp til 50 % av ordinær timepris.
RNH tilbyr også en årlig og kostnadsfri gjennomgang av bedriftens status og utviklingspotensial.

  • Faglig nettverk
  • Forskning og Utvikling, kompetansemegling
  • TKK arbeider særskilt med å koble næringslivet i regionen opp mot nasjonale FoU-miljø både i Trondheimsområdet. Målbedrifter i næringshagen vil gjennom dette ha førstehånds tilgang til kunnskap om nasjonale og regionale forskningsprogram, SkatteFUNN-muligheter og annen kobling opp mot forsknings- og utviklingsmiljø. TKK samarbeider med NTNU, og ønsker å skape tette relasjoner mellom studenter og næringsliv. Vi drifter også regionens trainee-ordning.
  • Kartlegging av kompetanse, rekruttering og mobilisering av arbeidskraft
  • Gjennom samarbeid med kommuner, videregående skoler i regionen, ressurssenter,Fylkeskommune, søker TKK å arbeide for å bidra til langsiktig arbeid med rekruttering av arbeidskraft med ønsket kompetanse til næringslivet i hele regionen.
  • Kostnadsfri profilering
  • Næringshagen legger vekt på å profilere målbedriftene i næringshagen i media og i egne publikasjoner.

Som målbedrift i næringshagen bidrar bedriften dessuten til næringshagen som en sentral aktør for næringsutvikling i regionen. Ditt medlemskap bidrar til styrket næringsarbeid!

Deltakeravgift
Deltageravgiften til Trøndersk Kystkompetanse as er:
Kr. 1.500,- eks mva per år for nyetablerte bedrifter (1-3år)
Kr. 2988,- eks mva per år for bedrifter med 1-2 ansatte
Kr. 4500,- eks mvh pr år for bedrifter 3-10 ansatte
Kr. 7140,- eks mvh pr år for bedrifter med 10-20 ansatte
Kr. 10740,- eks mvh pr år for bedrifter med 20 ansatte eller fler

KommuneneStyret

Frode Arntsen
Stine Ervik
Kristin Reppe Storø
Mariell Toven
Lindis Ramona Aune
Karl Klingsheim

Varamedlemmer
Martin Nilsen
Bjørg Rabben
Lars P. Hammerstad
May I Andreassen

Eiere

Aqualine
BEWI
Biotrål
Brage Profil
Dolmsundet Hotell
El-Konsult
Frøya Havbruksservice
Frøya kommune
Frøya Næringspark
Hitra Kommune
Hitra Næringsforening
Hitramat
Hotell Frøya
Lerøy
Marine Harvest
RSM Holding
Salmar
SIVA
Sparebanken Hemne
Wingtech
Yttervåg

Lenker